Zarządzenie Nr 106/2015

Burmistrza Głowna

z dnia 31 lipca 2015 r.

 

w sprawie: wyznaczenia miejsc  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 549, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i
art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072)

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

            §1. Wyznaczam na terenie Gminy Miasta Głowno miejsca przeznaczone
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

 

            §2. Podaje się do publicznej wiadomości oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej w formie obwieszczenia wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

           

 

            §3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Głowna.

 

 

            §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                           Burmistrz Głowna

                                                           /-/

                                                           Grzegorz Janeczek

 

 

 

 

                                                        Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 106/2015

Burmistrza Głowna

z dnia 31 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głowna

z dnia 31 lipca 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 549, poz. 645, poz. 1318
, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) i art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

 

 

wykaz miejsc na terenie Gminy Miasta Głowno przeznaczonych
 na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
 i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
 na dzień 25 października 2015 r.

 

 

 

1)słup ogłoszeniowy ul. Karasicka – naprzeciwko Kościoła św. Maksymiliana

2)słup ogłoszeniowy ul. Skokowskiego – Miejskie Przedszkole Nr 3

3)słup ogłoszeniowy ul. Bielawska – ul. Kilińskiego (targowisko miejskie)

4)słup ogłoszeniowy Pl.Wolności – ul. Łowicka

5)słup ogłoszeniowy Pl.Wolności  - ul.Strażacka

6)słup ogłoszeniowy Pl.Wolności – Park Armii Krajowej

7)słup ogłoszeniowy ul. Swoboda -  sklep SEZAM

8)słup ogłoszeniowy ul. Swoboda – sklep Centrum (przy drodze krajowej Nr 14)

9)słup ogłoszeniowy ul. Kopernika – BIEDRONKA

10)słup ogłoszeniowy ul. Kopernika - przed posesją Nr 21 (sklepy)

11)słup ogłoszeniowy ul.Kopernika – ul. Solskiego

12)słup ogłoszeniowy ul. Sikorskiego – Urząd Skarbowy

13)słup ogłoszeniowy ul. Sikorskiego – ul. Sucharskiego

14)słup ogłoszeniowy ul. Sikorskiego – blok nr 2

15)słup ogłoszeniowy ul. Młynarska – naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Głownie

 

 

                                               Burmistrz Głowna

/-/ 

Grzegorz Janeczek