1

Symbol:

 3124

2

Opis sprawy:

Podatek od środków transportowych

3

Podmioty zobowiązane :

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są:

-  właściciele / współwłaściciele środka transportowego
-  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą   środek transportowy został zarejestrowany.

Przedmioty

opodatkowania:

Opodatkowania podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej   3,5 tony i poniżej 12 ton,

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub   wyższej niż 12 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie   z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
  pojazdów od 3,5 tony poniżej 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie   z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu   pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

-  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

4

Wymagane dokumenty:

Deklaracja  DT-1 na podatek od środków transportowych wraz  z załącznikiem/załącznikami DT-1A

5

Miejsce składania:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15

6

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie deklaracji w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

7

Opłaty:

Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach: do 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem   1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - 1 rata

- do dnia 15 września danego roku – 2 rata

Jeżeli obowiązek powstał od dnia 15 września danego roku podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Wpłat należy dokonywać na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w  Głownie.

8

Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716).

Uchwała Rady Miejskiej w Nr XV/115/15  Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z  2015 poz. 2025).

9

Tryb odwoławczy:

Brak

10

Inne informacje

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Finansowo - Budżetowy ul. Młynarska 15 pok. 2

tel. 042 719-11-15 w. 230