Uchwała Nr LVII/384/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Miasta Głowna na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.