Burmistrz Miasta Głowna na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Miasta Głowna prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal.

 

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+G%C5%82ownie