Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasta Głowno jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Głowno:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głownie.
2. Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głownie.
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głownie.
5. Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głownie w godzinach pracy Urzędu.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
9. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.